ﻧﺤﻮه ي ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ: ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬشته ۲۳%از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟!!

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮي اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ: ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ: ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ درﺳﺖ و ﺣﺮﻓﻪ اي داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاند در ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﺷﻮد؟!!

آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ: ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼش ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 ﺗﻮﺟﻪ: آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ـ رﯾﺎﺿﯽ تخصص ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

چهارراه طالقانی ،به سمت میدان شهدا، روبروي بانک سپه (ابتداي زیرگذر) ، ساختمان اندیشمندان ،آموزشگاه جوزان

تلفن: ۳۲۲۵۳۱۹۵ –  ۳۲۲۵۲۱۹۶               

 مدیریت: مهندس ندیمی ۲۴۰۰۵۴۱- ۰۹۱۲

 فلکه دوم، خیابان پانزدهم

تلفن: ۳۶۵۰۰۲۲۴ – ۳۶۵۱۷۲۰۳             

   مدیریت: مهندس آذروند ۲۵۴۹۷۱۵- ۰۹۱۲

شعبه گلشهر: ۴۵ متري گلشهر، چهارراه گلزار، روبروي بانک ملت، ساختمان گلزار، بلوك یک، طبقه ۳، واحد ۶

تلفن: ۳۳۵۱۸۳۷۳ – ۳۳۵۱۳۳۳۲                    

مدیریت مهندس ندیمی ۶۸۰۰۳۷۹-۰۹۱۲

«ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟»

ایا می دانید سال های گذشته ۲۳% از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟

 

داوﻃﻠﺐ ﮔﺮاﻣﯽ:  ﺷﺮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر ﺟﺪا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺮﺧﻮرداري او از ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ دﻗﯿﻖ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎي داوﻃﻠﺐ را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ درﯾﻎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺰﯾﺰ و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم واﺳﺎﺗﯿﺪ دﻟﺴﻮز، اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ دﻗﺖ و زﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺮازﻫﺎي ﻗﺒﻮﻟﯽ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.   ﺗﺠﺮﺑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺗﺒﻪ و ﺗﺮاز آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ دﻗﯿﻖ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪ اي ـ ﮐﺎرداﻧﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺠﺒﻮراﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮاً در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﺎ درﺻـﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻏﻠﻂ از راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺮاز ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب از اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪي ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ب ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎورﯾﻦ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.  در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮاز ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ

فهرست