ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﮐﺮم ﻗﻨﺒﺮي رﺗﺒﻪ۲ کامپیوتر

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺧﻮدم و ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و روﺣﯿﻪي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدم در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد.

ﭼﺮا ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ؟

ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻪ (ﺳﺎل ﺳﻮم) ﺑﻮدم ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ درﮐﻼسﻫﺎي اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم آنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در درسﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﺮدم و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﮏﺳﺎل ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدم.

ﭼﺮا اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻣﻦ وﻗﺘﯽ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه را دﯾﺪم ﻋﮑﺲ۴ ﺗﺎ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎم رو دﯾﺪم و از ﯾﮑﯽﺷﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ﮐ ﻪ رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ    اﯾﻨﺠﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻢ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اوﯾﺴﯽ ﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ۸ الکتروتکنیک

آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ اي ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺧﯿﺮ، از وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮدم راﺿﯽ ﺑﻮدم اﻣﺎ رﻗﺒﺎي ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدم  ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدﯾﺪ آﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل دوازدﻫم هنرﺳﺘﺎن داﺷﺖ؟

اول ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم وﻗﺖ ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﺑﺮاي ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ درسﻫﺎي ﻣﺪرﺳــﻪام ﻣﯽ ﺷــﻮد وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮم.

ﭼﻄﻮر اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام در اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖﻧﺎم اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎي ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ اموزشگاهی که شاگردهای سال قبلش ۱۰۰% راضی بودند اینجا بود.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ زﻫﺮا ﺑﺨﺘﯿﺎري رﺗﺒﻪ۳ حسابداری

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻣﻦ اﺑﺘﺪا از روي ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺸﺎوره ﺷﺪم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﻢ.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ، ﭼﻮن اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗﺴﺖﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﯾﻢ

از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ؟

از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻮد و در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺗﺒﻪ ۱ مکانیک خودرو

ﭼﻘﺪر از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﻢ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺴﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻼش و ﺳﻌﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه  در  ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي داﺷﺖ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻼش ﺧﻮدم ﺑﻮد، وﻟﯽ  ﺳﻮالﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻣﺪم و ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺘﺎد…….. ﺑﻮده اﻧﺪ؟

آﯾﺎ ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوات ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد؟

بله ﭼﻮن ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ وﯾﮋة ﮐﻨﮑﻮر ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪاي-ﮐﺎرداﻧﺶ ﺑﻮد و ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻮد ﺣﺘﯽ دروس ، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺎ را از ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎ ﭘﮋﻣﺎن رﺗﺒﻪ۱ الکترونیک

آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪاي را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان آورده ﺑﻮدم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﺑﺎ رﺗﺒﮥ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﮐﺮج ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮم.

   ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ  رﺗﺒﻪ۱ معماری

   روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟

به طور میانگین روزی ۴ یا ۵ ساعت . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ و در ﺿﻤﻦ دو ﻣﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﮑﻮر زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪام را بیش تر کردم

ﭼﺮا آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪاي ـ ﮐﺎرداﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ درسﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداد.

  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮدم و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده  ام، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،  ﻣﺸﺎوره و ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎورﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﮐﻮﻧﺪ (ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪاي را در ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﻨﮑﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و دروس ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺗﺮ ﺷﺪه ﻣﻦ در دروس اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ، رﯾﺎﺿﯽ و زﺑﺎن ﺧﻮدم را ﻗﻮي ﮐﺮدم.

     ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﭼﻪ درﺳﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدي؟

اواﯾﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﮑﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ درﺳﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ داد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ، دروس را از ﭘﺎﯾﻪ )اول( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﺳﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮب ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎري  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺮج):

  ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺠﺎي ﮐﺮج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺗﻬﺮان رﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎورم.

  ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور را در ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﻮن رو در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را ﺣﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد؟

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ آزﻣﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻃﻮﻣﺎري  ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ(ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺮج):

اﮔﺮ در ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدي آﯾﺎ در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﺪي؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺮج ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ دور ﻣﺜﻼ ﺟﯿﺮﻓﺖ

ﻧﻈﺮﺗﻮن در ﻣﻮرد ﮐﺎدر ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎور آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﻮر ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﺎرداﻧﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺸﺎور آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮر رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﮐﻨﮑﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮي ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﮐﻨﮑﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ      ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ  ﺑﺮاي ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮي آﻣﺎدهﺗﺮ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ روز ﮐﻨﮑﻮر اﺻﻼً اﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻢ در ﺿﻤﻦ ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.

فهرست