با توجه به شناختی که بعد از ازمون های کلاسی و کنکور های ازمایشی از داوطلبان حاصل میشود مشاورین می توانند با توجه به وضعیت درسی و روحی داوطلبان برنامه ریزی مناسبی برای دانش اموزان انجام دهند انچه در برنامه های ارائه شده توسط اکثر اموزشگاه ها مورد غفلت واقع شده شناسایی صحیح دانش پژوه و تفاوت میان دانش پژوهان است به گونه ای که ارائه یک شیوه ی اموزشی که می تواند منجر به به موفقیت یک دانش اموز شود  ممکن است برای دانش اموز دیگری ارمغانی بجز اتلاف وقت نداشته باشد ، و همین دلیل همه ساله شاهد انیم که عده ای از دانش پژوهان با وجود مطالعه فراوان و بعضا شرکت در کلاس های کنکور موفق نبوده و نتیجه  مطلوب خود را کسب نمی کنند. در اموزشگاه اندیشمندان داوطلبان در فرصتی که تا برگزاری کنکور در پیش رو دارند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود با راهنمایی های کارشناسانه ای که توسط مشاورین و اساتید راهنمای اموزشگاه به انها ارائه می گردد نسبت به رفع انها اقدام کرده و به دین ترتیب موفقیت خود را تضمین می کنند.

ﻧﺤﻮه ي ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه

فهرست